Projekčná činnosť

 
 
 
0.jpg 1.jpg 2.jpg
 
 
 
 

Projekčná činnosť

Zabezpečujeme spoluprácou s projektantmi, alebo projekčnými kanceláriami, či už ide o časť stavebnú, časť elektro, VZT, spätné využitie tepla, alebo odvod a separáciu kondenzátu. Potrebné podklady pre projektantov vieme poskytnúť v dwg formáte. Ťažiskom našej práce je návrh koncepcie zdroja stlačeného vzduchu, alebo vákua, jeho celkové technicko-ekonomické zhodnotenie, porovnanie efektívnosti vynaloženia investičných nákladov, energetickej účinnosti a porovnanie celkových prevádzkových nákladov.
Pokiaľ sa jedná o prestavbu už existujúcej kompresorovej stanice, vieme túto zmerať a vyhodnotiť. Na základe týchto nameraných údajov vieme pomocou simulácie navrhnúť, porovnať a optimalizovať jednotlivé koncepty. Výstupom sú zvyčajne 3 až 4 návrhy, porovnanie ich investičných nákladov voči prevádzkovým s dôrazom na porovnanie spotreby elektrickej energie. Dobu návratnosti vynaložených prostriedkov získame pri porovnaní so súčasným stavom.

obchod@airconsulting.sk

.